Opisy amortyzacyjne są dokonywane od wartości początkowej środków trwałych, jak również od wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku, gdy nabycie środka bądź wartości niematerialnych i prawnych nastąpiło w wyniku zakupu, wartością początkową będzie cena nabycia. Cena nabycia to nic innego jak kwota należna zbywcy powiększona o koszty, które są związane z zakupem m.in.: o koszt transportu, załadunku, ubezpieczenia w drodze, montażu czy instalacji. Cena nabycia to również kwota pomniejszona o podatek o towarów i usług chyba, że przepisy stanowią inaczej oraz kwota, która jest skorygowana o różnice kursowe.

Podatnik musi dokonać wyboru metody, w oparciu o którą będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych przed dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych. Wybrana metoda będzie obowiązywała, aż do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Dlatego też wybrana metoda nie może ulec zmianie w trakcie używania środka trwałego.

Amortyzacja stanowi przejaw stopniowego zużywania się trwałych składników danego majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej bądź też wynajmowanych czy dzierżawionych. Amortyzacja wyrażona jest w pieniądzu i jest kosztem uzyskania przychodów. A dokładnie odpisy z tytułu zużycia środków trwałych czyli odpisy amortyzacyjne są kosztem uzyskania przychodów. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych są określone w ustawie o podatku od osób fizycznych w art. 22 a – 22o.

Amortyzacja środków transportu jest bardzo istotna z punkt widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Inaczej będzie się amortyzowało samochód ciężarowy a inaczej samochód osobowy. Przy samochodzie ciężarowym można amortyzować  pojazd na pięć sposobów, a samochód osobowy tylko na trzy metody z tym, że dodatkowo występują ograniczenia w ich stosowaniu.

biuro rachunkowe online

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wiąże się z koniecznością ustalenia wartości początkowej. Wartość początkowa środka trwałego jest ustalana z uwzględnieniem wszystkich elementów takich jak: cena zakupu, koszty transportu, wyładunku, załadunku, ubezpieczenia, montażu, instalacji oraz uruchomienia programów itp. Dopiero od tak określonej wartości początkowej, która przekracza kwotę 3,5 tys. zł można dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Przedsiębiorca dokonując odpisów amortyzacyjnych musi pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim odpisy dokonywane są od wartości początkowej środków trwały, jak również wartości niematerialnych i prawnych. Istnieje wyjątek od tej zasady. Podatnicy będący armatorami od inwestycji rozpoczętych, na które składa się zamówiony przez armatora tabor transportu morskiego w budowie, za podstawę naliczania amortyzacji obierają kwotę poniesionych wydatków, łącznie z wpłaconymi zaliczkami na budowę taboru.

Amortyzacja jest przejawem stopniowego zużywania się trwałych składników danego majątku wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej czy też wynajmowanych bądź dzierżawionych. Nie wszystkie składniki majątkowe będą jednak podlegały amortyzacji. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa również te składniki majątkowe, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

17 sty 2016

Metoda degresywna

Metoda degresywna amortyzacji wiąże się ze stosowaniem wysokiego współczynnika 2,0, który nawet prawie dwukrotnie pozwala skrócić standardowy okres amortyzacji danego środka trwałego. Ta metoda powinna być stosowana przede wszystkim przez podatników, którzy potrzebują wygenerować szybko wysokie koszty podatkowe. Jest dość popularnym sposobem naliczania amortyzacji.

Środki trwałe stanowią bardzo często większą część ogółu aktywów w przedsiębiorstwie. Wielkość środków trwałych, która posiada przedsiębiorstwa warunkuje rozwój przedsiębiorstwa i ukazują sytuację majątkową oraz finansową firmy.