biuro rachunkowe online

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych wiąże się z koniecznością ustalenia wartości początkowej. Wartość początkowa środka trwałego jest ustalana z uwzględnieniem wszystkich elementów takich jak: cena zakupu, koszty transportu, wyładunku, załadunku, ubezpieczenia, montażu, instalacji oraz uruchomienia programów itp. Dopiero od tak określonej wartości początkowej, która przekracza kwotę 3,5 tys. zł można dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

 

Kosztami uzyskania przychodu będą odpisy amortyzacyjne dokonane od wartości początkowej środków trwałych. Aby odpisy amortyzacyjne mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, musi istnieć również ścisły związek pomiędzy dokonywaną amortyzacją a przychodami podatnika, dlatego, też dopiero po wprowadzeniu środka trwałego go ewidencji środków trwałych możliwe jest ujęcie wartości odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych. Ujęcie w ewidencji powinno nastąpić najpóźniej w miesiącu przekazania określonego środka trwałego do używania.

 

Pierwszy odpis amortyzacyjny dokonywany jest w miesiącu następującym po miesiącu wprowadzenia środka do ewidencji. Odpisy amortyzacyjne są stosowane, aż do momentu zrównania sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne mogą być również dokonywane tylko do czasu, aż środek trwały zostanie postawiony w stan likwidacji czy zbyto go bądź stwierdzono jego niedobór. Jeżeli środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są używane tylko sezonowo, wówczas odpisy dokonywane są tylko w okresie ich wykorzystywania.

Share
This