Chociaż kwestie związane z firmowymi środkami trwałymi zostały już poruszone w dwóch wcześniejszych artykułach – tutaj i tutaj – dzisiejsza porada dotyczyć będzie innego aspektu obracania środkami trwałymi. We wspomnianych wyżej tekstach powiedziane zostało bowiem o korzystaniu z już istniejących środków lub ich sprzedaży – teraz warto jednak skupić się na tym, jak wygląda sytuacja odwrotna, to jest: zostanie ich odbiorcą

Zgodnie z zapisem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 2)

[przychodami są]…wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe

Pomijając powyższy wyjątek – nieprzeznaczony generalnie dla przeciętnego użytkownika – można więc stwierdzić, że otrzymany w darowiźnie dla firmy środek trwały stanowi przychód w rozumieniu prawa podatkowego. W tym samym artykule ustęp 5 doprecyzowuje:

Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania

Inaczej mówiąc, na podstawie uśrednionej ceny rynkowej wyznacza się wartość danego produktu na rzecz opodatkowania. Wyjątek stanowić może – przewidziane w art. 16g ust. 1 pkt 3 tej samej ustawy – zawarcie w umowie wartości niższej niż rynkowa, co może być efektem – na przykład – zużycia się sprzętu, które w cenie uwzględnił już darczyńca. Z drugiej strony od przychodu z otrzymania środka trwałego sami odliczyć możemy koszta amortyzacji (od początkowej/zawartej w umowie wartości

Share
This