Istnieje podział prawa gospodarczego na prawo publiczne oraz prywatne. Podział taki rozróżnia sama Konstytucja oraz ustawy, które podkreślają dualistyczność systemu prawa. W określonych przypadkach istnieje uzasadniona konieczność łączenie regulacji prawa publicznego z prawem prywatnym.

07 cze 2016

Pieczątka firmowa

W polskim prawie nie ma przepisów, które by w sposób wyraźny wskazywały na obowiązek posiadania przez przedsiębiorce pieczątki firmowej. W wielu jednak sytuacjach własna pieczątka firmowa przynosi bardzo wiele korzyści łącznie z wygodą w jej stosowaniu. Chodzi tutaj głównie o kontakty z bankowi czy innymi instytucjami finansowymi i państwowymi, których procedury wymagają użycia pieczątki przy wypełnianiu stosownych druków czy formularzy.

04 cze 2016

Zwolnienia grupowe

Procedura zwolnień grupowych została regulowana w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Zgodnie z wspólnotowymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osobie, która przebywa tymczasowo w innym państwie członkowskim przysługują te wszystkie  świadczenia zdrowotne, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia oraz zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.

Wymiar urlopu na pełny etat
Wymiar przysługującego urlopu zależny jest od okresu zatrudnienia pracownika. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony był na okres krótszy niż 10 lat, urlop wypoczynkowy wynosi 20 dni. Wydłużony urlop do 26 dni przysługuje mu w sytuacji, gdy zatrudniony jest co najmniej 10 lat. Do okresu zatrudnienia wlicza się nie tylko okres pracy, ale również okres jaki przysługuje z tytułu ukończenia szkoły.

 

W świetle przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych do ubezpieczeń społecznych zaliczane są ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych.

Zasady łączenia spółek zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą, a także ze spółkami osobowymi, z tym, że spółka osobowa nie może być spółką przejmującą bądź też spółką nowo zawiązaną. Spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowo-akcyjna  może łączyć się ze spółką zagraniczną. Spółka komandytowo-akcyjna nie może być spółką przejmującą lu spółką nowo zawiązaną.

Z samozatrudnieniem mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własną odpowiedzialność i własny rachunek. Bardzo często pojęcie samozatrudnienia jest utożsamianie z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Przejście na samozatrudnienie może opłacać się zarówno samemu pracodawcy jak i pracownikowi.