Istnieje podział prawa gospodarczego na prawo publiczne oraz prywatne. Podział taki rozróżnia sama Konstytucja oraz ustawy, które podkreślają dualistyczność systemu prawa. W określonych przypadkach istnieje uzasadniona konieczność łączenie regulacji prawa publicznego z prawem prywatnym.