Powstanie fundacji
Szczegółowe kwestie dotyczące powstania fundacji są uregulowane w ustawie z dania 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Fundacja jest organizacją pozarządową i jest tworzona do realizacji celów, które są użyteczne społecznie bądź gospodarczo.

Do tych celów zalicza się ochronę zdrowia, rozwój oświaty, gospodarki i nauki, sztuki, kultury, pomoc społeczna, wychowanie, ochrona środowiska czy opieka nad zabytkami. Celem fundacji nie jest cel zarobkowy. Fundacja tworzona jest w formie aktu notarialnego i wymaga ustalenia statutu fundacji. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą ale tylko do realizacji jej celów. Wartość majątku jaka ma być przeznaczona na działalność gospodarczą musi wynosić co najmniej tysiąc złotych. Fundacja podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Fundator

Fundator przekazuje określone składniki majątkowe oraz wskazuje cel dla którego powoływana jest fundacja. Fundatorem może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania. Fundatorem może zostać również osoba prawna, która ma swoją siedzibę w Polsce bądź za granicą. To od fundatora zależy również jaką nazwę będzie nosiła fundacja i jaką formę i zakres działalności będzie miała. Fundacja istnieje aż do wyczerpania majątku fundacji.

 

Funkcjonowanie

Fundacja posiada zarząd, którego skład i organizację określa fundator. Zarząd sprawuję opiekę nad majątkiem fundacji, dodatkowo nie tylko kieruje jej działalnością ale również reprezentuje ją na zewnątrz. Fundacja jest zobowiązana każdego roku składać sprawozdanie ze swojej działalności właściwemu ministrowi.

Share
This