13 kw. 2016

Windykacja wstępna

Windykacja wstępna ma na celu odzyskanie należności poza drogą sądową. Wysyłane są wezwania do zapłaty, które zmierzają do od odzyskania przez wierzyciela należności. Wezwanie do zapłaty umożliwia również zbieranie środków dowodowych, które będą potrzebne w kolejnym etapie windykacji. Przede wszystkim podejmowane są działania, które zmierzają do przyznania się dłużnika do swojego długu. Znacznie to ułatwia postępowanie sądowe. Wezwanie musi zawierać określone elementy m.in.: tytuł należności, zaległą kwotę, numer konta czy pouczenie o niezastosowaniu się do wezwania.

Tak naprawdę nie ma znaczenia ile razy dłużnik zostanie wezwany do zapłaty, ważne jest jednak to aby wezwanie do zapłaty było prawidłowo skonstruowane i wysłane.  Najlepiej wysyłać wezwanie listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru stanowi dowód, że dłużnik otrzymał wezwanie. Wierzyciel powinien dysponować również innym dokumentami tj: faktura VAT, pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu.

 

Uznaniem długu będzie zobowiązanie się dłużnika do zapłaty w ratach. Uznanie długu może również przybrać formę ugody. Zawsze jednak uznanie długu musi zawierać określenie, że dłużnik uznaje całość roszczenia za wymagalne i bezsporne oraz być podpisane przez dłużnika bądź osoby umocowane do reprezentacji dłużnika. 

 

Wierzyciel może umieścić informację o nierzetelnym kontrahencie w Biurze Informacji Gospodarczej, jeżeli jest:

osobą fizyczną, której wierzytelność została stwierdzona tytułem wykonawczym,
osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą,
osobą prawną, jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą czy też stosunkiem prawnym przysługuje wierzytelność,
organem właściwy wierzyciela w rozumieniu stosownych przepisów.

Share
This