Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku PIT, a więc podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozpoczynając działalność musi dokonać wyboru odpowiedniej formy opodatkowania, która decyduje o tym, jaka będzie wysokość odprowadzanego podatku . Podmiotowi przysługuje prawo do wyboru jednej z czterech form. Przedsiębiorca może rozliczać się stosując:

zasady ogólne

podatek liniowy

ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czy też

kartę podatkową.

Przedsiębiorca dokonuje wyboru składając wniosek PIT-16, w przypadku karty podatkowej bądź też pisemne oświadczenie, które dotyczy wybrania podatku zryczałtowanego lub podatku liniowego, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Dokumenty mogą również stanowić załącznik do wniosku o wpis do CEIDG. W przypadku, gdy podmiot decyduje się na rozliczanie podatku na zasadach ogólnych nie wymagany jest wniosek/oświadczenie.

 

Od wybranej formy opodatkowania zależy również sposób prowadzenia ewidencji lub księgowości. W przypadku karty podatkowej podmiot jest zwolniony z ewidencji. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wymaga prowadzenia ewidencji przychodów, zaś podatek liniowy oraz rozliczanie się na zasadach ogólnych wieże się z prowadzeniem książki przychodów i rozchodów. Bez względu na wybraną formę opodatkowania przedsiębiorca będzie prowadził księgi rachunkowe na zasadzie dobrowolności bądź też obligatoryjnie w przypadku, gdy sprzedaż za ubiegły rok podatkowy przekroczy równowartość 1,2 mln euro.

 

Od wybranej formy opodatkowania będzie również zależała konieczność odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych, na podstawie podatku liniowego, ryczałtu ma obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. W przypadku karty podatkowej organ skarbowy, ustala wysokość podatku oraz terminy jego zapłaty w określonym roku.

Share
This