Charakterystyka

Każdy obywatel polski ma prawo do zrzeszania się. Ta wolność jest zagwarantowana przepisami Konstytucji i może być ograniczona tylko i wyłącznie w drodze ustawy gdy jest to niezbędne do zapewnienia porządku publicznego, ochrony interesów bezpieczeństwa państwowego, zdrowia, moralności czy wolności i praw innych osób. Tak więc określona grupa ludzi, która jest skupiona wokół danego celu czy idei, może założyć stowarzyszenie. Podstawowym aktem prawnym, który reguluje powstawanie i funkcjonowanie stowarzyszeń jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

Cechy stowarzyszenia

Stowarzyszenie cechuje dobrowolność w zakresie przystępowania i występowania do stowarzyszenia. Nikt nie może zmusić kogoś do bycia członkiem danego stowarzyszenia. Stowarzyszenie również ma charakter samorządowy odznaczający się niezależnością wobec wszystkich podmiotów zewnętrznych. Stowarzyszenie ma prawo do wewnętrznego ustalania własnych norm czy reguł, które oczywiście nie są sprzeczne z przepisami prawa. Stowarzyszenie ma również charakter trwały. Istnieje niezależnie od składu osobowego członków, musi być tylko spełniony warunek co do prawnie wymaganej liczby członków. Dodatkowo stowarzyszenie nie może mieć celu zarobkowego.

 

Tworzenie stowarzyszeń

Stowarzyszenie może być utworzone przez obywatela polskiego, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie został w jakimś zakresie pozbawiony praw publicznych. Do stowarzyszenia mogą również należeć małoletni w wieku poniżej 16 lat pod warunkiem wyrażenia na to zgody przedstawicieli ustawowych. Co do zasady nie mają czynnego czy biernego prawa wyborczego. Stowarzyszenie wymaga wpisu do KRS.

Share
This