Kobieta w okresie ciąży i macierzyństwa powinna mieć poczucie stabilizacji oraz bezpieczeństwa w pracy. Strach, że zostanie zwolniona, gdy podejmie decyzję o macierzyństwie, będzie negatywnie wpływał na jej życie rodzinne, a tym samym na efekty jej pracy.

 

W polskim ustawodawstwie istnieje grupa przepisów mających na celu ochronę trwałości stosunku pracy, w tak szczególnym okresie jak ciąża i macierzyństwo. Ochrona pracownic sprowadza się do ochrony zdrowia, stałości stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Pracownicy zostały również przyznane określone uprawnienia w tym okresie.

 

W przypadku gdy pracownica jest w ciąży, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Dotyczy to także okresu przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim. Wyjątek stanowi wystąpienie przyczyn, które uzasadniają rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i zakładowa organizacja związkowa, która reprezentuje pracownicę wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy. Zakaz nie będzie miał również zastosowania w odniesieniu do pracownik, które są na okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

 

W sytuacji gdy umowa o pracę jest zawarta na okres próbny powyżej jednego miesiąca lub na czas określony, umowa przedłuża się do dnia porodu, jeśli uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku umowy na czas zastępstwa.

 

Przepisy prawa przewidują jeszcze jedną możliwość rozwiązania z pracownicą umowy w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego. Może to nastąpić za wypowiedzeniem  w przypadku ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy. Pracodawca musi jednak uzgodnić z zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy, a w sytuacji gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić w tym okresie innego zatrudnienia, pracownica otrzymuje określone świadczenia.

Share
This