Podmiotami prawa gospodarczego publicznego są podmioty, które realizują funkcje państwa względem gospodarki. Katalog podmiotów jest wyznaczony zarówno przez zadania, które te podmioty realizują jak i konstytucyjne zasady ustroju politycznego.

Podmiotem prawa gospodarczego będą:

Parlament – organ ustawodawczy, który tworzy prawo chroniące podstawowe wartości gospodarki rynkowej, a także wyznacza dopuszczalne granice ich ograniczania ze względu na interes publiczny;

Organy władzy wykonawczej – Rada Ministrów – która ustala m .in. cele oraz strategie gospodarcze państwa. Minister właściwy do spraw gospodarki realizuje zadania administracji gospodarczej.

Administracja gospodarcza – całokształt organów administracji państwowej oraz samorządowej oraz podmiotów publicznoprawnych, które na podstawie przepisów prawa realizują powierzone im zadania ingerencji publicznej w gospodarkę.

Rządowa administracja gospodarcza, a więc centralne organy administracji rządowej: (ministrowie, Prezes UOKiK, inspekcje państwowe); terenowe organy administracji rządowej: zespolonej, niezespolonej, wojewodowie;

Samorządowa administracja gospodarcza, a więc organy jednostek samorządu terytorialnego, które realizują określone zadania z zakresu administracji gospodarczej, wspierają działalności gospodarczej czy świadczą usługi publiczne;

Pośrednia administracja gospodarcza, a więc wszystkie instytucje oraz podmioty publiczne, które są względnie niezależne od organów administracji publicznej;

Samorząd gospodarczy;

Pomocnicy administracji, a więc podmioty prawa prywatnego, które wykonują zlecone zadania administracji gospodarczej

Share
This