Każdej osobie przysługują określone prawa w stosunku do danych osobowych, które jej dotyczą. Podstawowym prawem jest prawo kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych. Podmiot w szczególności ma prawo do uzyskania wyczerpujących informacji dotyczących:

istnienia zbioru,

administratora danych, adresu jego siedziby oraz pełnej nazwy,

imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania administratora danych, gdy administratorem jest osoba fizyczna,

celu, zakresu oraz sposobu przetwarzania danych,

czasu, od którego przetwarza się dane jej dotyczące,

treści danych,

źródła danych, chyba, że jest to objęte tajemnicą informacji niejawnych lub tajemnicą zawodową,

sposobu udostępniania danych, w szczególności o odbiorcach/ kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane,

o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia określonego w ustawie o ochronie danych,

Dodatkowo osoba ma prawo zażądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, bądź też czasowego (stałego) ich przetwarzania. Podmiot może zażądać usunięcia danych, w przypadku gdy są one niekompletne, nieprawdziwe, nieaktualne bądź też zostały zebrane z naruszeniem ustawy. Prawo do usunięcia przysługuje również wówczas, gdy dane są już zbędne do realizacji celu ich zebrania.

 

Osoba w ustawowo określonych przypadkach, może zwrócić się do administratora danych z pisemnym umotywowaniem żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na szczególną sytuację. W określonych sytuacjach może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, gdy administrator zamierza przetwarzać je w celach marketingowych lub ma zamiar przekazania danych osobowych innemu administratorowi danych.

Share
This