Pracownik w żaden sposób nie może zrzec się przysługującego mu prawa do wynagrodzenia, nie może również dokonać przeniesienia tego prawa na inną osobę.

Przepisy kodeksu pracy określają zasady wypłaty przysługującego pracownikowi wynagrodzenia. Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest co najmniej raz w miesiącu, w stałym oraz ustalonym z góry terminie. Dodatkowo wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu. Wypłata musi nastąpić niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości i nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. W przypadku, gdy ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym. Również w przypadku składników wynagrodzenia za pracę, które przysługują pracownikom za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, dokonuje się wypłaty z dołu w terminach, które są określone w przepisach prawa pracy.

 

Pracownikowi przysługuje prawo do zażądania od pracodawcy udostępnienia mu wglądu dokumentów, na podstawie których zostało obliczone jego wynagrodzenie za pracę.

 

Pracodawca w kwestii wypłaty wynagrodzenia jest również związany zapisami regulaminu pracy. Musi wypłacić wynagrodzenie w miejscu, terminie oraz czasie, który został określony w regulaminie pracy bądź też w innych przepisach prawa pracy. Od ogólnych zasad ustalonych w Kodeksie pracy można odstąpić, jeżeli przyniesie to korzyść pracownikowi np. wynagrodzenie za pracę płatne miesięcznie będzie wypłacane nie z dołu, lecz z góry.

 

Wynagrodzenie co do zasady wypłacane jest w formie pieniężnej. Część wynagrodzenia może być wypłacane w innej formie, jeżeli taką możliwość przewidują ustawowe przepisy prawa pracy bądź też układ zbiorowy pracy.  Również pracownik może otrzymać wynagrodzenie w innym sposób niż do rąk, jeśli to wynika z układu zbiorowego pracy bądź też sam pracownik na piśmie wyraził na to zgodę.

 

Share
This