Pojęcie umowy spółki handlowej jest określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. W świetle przepisów przez umowę spółki handlowej wspólnicy (akcjonariusze) zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnie określonego celu poprzez wniesienie wkładów a także poprzez współdziałanie w inny wyznaczony sposób, jeśli umowa (statut) spółki tak stanowi.

Podstawowymi cechami spółki handlowej jest:

powstanie w oparciu o umowę,

wspólnota celów członków, realizowana poprzez określony w umowie sposób działania dla osiągnięcia wyznaczonych celów,

wielostronny charakter uczestnictwa w spółce.

 

Powstanie spółki prawa handlowego wymaga zawarcia umowy spółki ([podpisanie statutu założycielskiego). Umowa musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności, w określonych wypadkach wymagany akt notarialny. Umowa może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Wówczas zawarcie umowy przy użyciu wzorca dokonuje się poprzez wypełnienie formularza, który jest udostępniony w systemie teleinformatycznym. Konieczne jest również opatrzenie umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem bądź też podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Za zgodą wszystkich wspólników jest możliwa zmiana postanowień umowy spółki. W umowie mogą być również inne zapisy co do sposobu zmian postanowień umowy. Prawa oraz obowiązki wspólnika spółki osobowej mogą zostać przeniesione na inną osobę tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi.

 

Umowa spółki handlowej jest umową organizacyjną tzn. umową, która reguluje zasady współpracy podmiotów dążących do osiągnięcia wspólnego celu. Na podstawie umowy spółki handlowej tworzona jest odrębna jednostka organizacyjna od jej wspólników, która posiada osobowość prawną.

Share
This