Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą według skali podatkowej ma obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym składając zeznanie roczne o wysokości osiągniętego dochodu czy też poniesionej straty. Zeznanie podatkowe za roku miniony składa się w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT-36.

 

Przedsiębiorca, który wybrał tą formę opodatkowania może rozliczyć się razem z małżonkiem. Przysługuje mu również prawo do odliczeń przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. W tym samym zeznaniu osoba fizyczna ma prawo do wykazania dochodów nie tylko z działalności gospodarczej ale również innych dochodów jak chociażby osiąganych ze wykonywanego stosunku pracy.

 

Przedsiębiorca dodatkowo w ciągu roku odprowadza zaliczki na podatek dochodowy. Może to robić w systemie miesięcznym bądź też kwartalnym. Jeżeli rozlicza się co miesiąc musi w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym przekazywać zaliczkę na podatek dochodowy Zaliczkę w systemie kwartalnym może przekazywać po spełnieniu określonych warunków przewidzianych prawem. Przede wszystkim przychody ze sprzedaży łącznie z podatkiem VAT nie mogą przekroczyć w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro. Dodatkowo z tej formy rozliczenia zaliczek może skorzystać przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą. Rozliczenie kwartalne musi być wybrane podczas rejestracji firmy. Przedsiębiorca w trakcie prowadzonej działalności może również przejść na system kwartalny ale taka zmiana jest możliwa dla niego dopiero od nowego roku podatkowego. Zgłoszenie składa do naczelnika urzędu skarbowego do 20 lutego roku podatkowego.

Share
This