Prowadzenie określonej działalności gospodarczej nie jest możliwe bez posiadania odpowiednich środków rzeczowych czy też pieniężnych. Zasoby finansowe pokrywają koszty inwestycji, których celem jest tworzenie zasobów rzeczowych, które z kolei są wykorzystywane do realizacji procesów produkcyjnych czy usługowych. Powstałe produkty czy usług są źródłem wpływów pieniężnych. Osiągnięcie dobrych wyników finansowych jest możliwe nie tylko dzięki posiadaniu wysokiej jakości wyposażenia technicznego czy dobrze rozwiniętego rynku zbytu, ale również dzięki działaniom polegającym na angażowaniu w kolejne fazy procesów gospodarczych tylko takiej ilości środków jaka jest konieczna.

 

Każde procesy w przedsiębiorstwie, zarówno te rzeczowe jak i finansowe muszą przebiegać w sposób kontrolowany oraz planowany. Muszą one być odpowiednio świadomie sterowane według zasad racjonalnego gospodarowania.

 

Finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem spełniają dwie podstawowe funkcję: czynną oraz bierną. Czynna funkcja wiąże się z faktem, iż to od zasobów finansowych zależą możliwości rozwojowe przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo, które dysponuję wystarczającą ilością środków finansowych bądź ma możliwości ich pozyskania, rozwija się w szybszym tempie. Funkcja bierna dotyczy głównie skutków podejmowania decyzji związanych z działalnością w miernikach pieniężnych. Mierniki te pozwalają na dokonanie oceny prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Zarządzanie finansami z jednej strony polega na podejmowaniu decyzji, które służą osiągnięciu optymalnej relacji między osiągniętymi efektami a poniesionymi nakładami, a z drugiem strony dąży do zapewnienia potrzebnych środków pieniężnych do ich realizacji. Zarządzanie finansami obejmuje również decyzje, które dotyczą kształtowania struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstwa.

Share
This