Zasady prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego zostały określone w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przedsiębiorca, który wybrał ryczał od przychodów ewidencjonowanych jako formę rozliczenia podatku dochodowego jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów za każdy rok podatkowy. Dodatkowo prowadzona jest przez przedsiębiorce ewidencja wyposażenia i wykaz środków trwałych, a także wartości niematerialnych oraz prawnych.

 

Opodatkowaniu podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, które są wyszczególnione w przepisach ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Stawkę podatku oblicza się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku gdy podmiot osiąga przychody w związku z wykonywaniem tzw. wolnych zawodów, będzie musiał zapłacić 20 % podatku. 17 % stawka dotyczy przychodów m.in. ze świadczenia usług w zakresie reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w internetowej sprzedaży hurtowej samochodów osobowych oraz furgonetek. 8,50 % stawką podatku będą opodatkowane przychody z działalności związanej m.in. ze zwalczaniem pożarów oraz zapobieganiem pożarom czy ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego. Przychody z określonej działalności będą również opodatkowane stawką 5,5% oraz 3,0%. Dokładny wykaz rodzajów działalności i przypisanym im stawkom znajduje się w art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Kwota podatku ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Podmiot jest zobowiązany do opłacania należnego podatku w terminie do 20 dnia miesiąca następnego. Przedsiębiorca może rozliczać się również kwartalnie, jeżeli jego przychody z działalności nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 tys. euro.

Share
This