Przedsiębiorca, który decyduje się za zamknięcie prowadzonej działalności gospodarczej musi przygotować odpowiednie dokumenty likwidacyjne. Dokumenty likwidacyjne będą inne przy zakończeniu działalności wpisanej do CEIDG niż do KRS.

 

Dokumenty likwidacyjne przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG

Przedsiębiorca dokonuje spisu z natury wcześniej informując o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie składa się w formie pisemnej na co najmniej 7 dni przed sporządzeniem spisu. O tym jak wygląda sporządzanie spisu decyduje wcześniej wybrana forma opodatkowania. Konieczne jest sporządzenie wykazu składników majątku przedsiębiorstwa na dzień zakończenia działalności. Podmiot dodatkowo dokonuje inwentaryzacji. Likwidując prowadzoną działalność gospodarczą podmiot zawiadamia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Gdy działalność była prowadzona w formie spółki cywilnej, każdy ze wspólników zgłasza likwidację na formularzu NIP-2. Wypełniany jest również formularz VAT-Z jako zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania takich czynności, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów oraz usług.

 

Dokumenty likwidacyjne podmiotu wpisanego do KRS

Likwidacja spółki, która podlegała wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego wiąże się z sporządzeniem bilansu otwarcia likwidacji spółki, jak również sporządzeniem sprawozdania finansowego oraz zamknięciem prowadzonych ksiąg rachunkowych. W bilansie likwidacji przedsiębiorca wykazuje cały majątek spółki zgodnie z jego wartością. Przepisy prawne określają, iż wycena majątku ma być prowadzona po cenach sprzedaży netto, takich które są możliwe do uzyskania i nie większe od ceny ich nabycia bądź też kosztu wytworzenia. Stosuje się również odpisy amortyzacyjne i tworzona jest rezerwa na pokrycie kosztów likwidacji czy straty.

Share
This