Przedsiębiorca ma możliwość wyboru odpowiedniej formy organizacyjno – prawnej w jakiej chce prowadzić działalność gospodarczą. Wynika to z swobody i wolności podejmowania działalności gospodarczej. Od podjętego wyboru będzie zależał min. zakres odpowiedzialności majątkowej przedsiębiorcy.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest jedną z najchętniej wybieranych form organizacyjnych przez przedsiębiorców w Polsce. Założenie wymaga złożenia wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przedsiębiorca ma nieograniczoną odpowiedzialność majątkową, odpowiada całym swoim majątkiem również tym prywatnym za powstałe zobowiązania przedsiębiorstwa.

 

 

Spółka cywilna

Spółka cywilna tworzona jest poprzez zawarcie umowy spółki przez co najmniej dwie osoby. Wspólnikami mogą być osoby prawne, jak również osoby fizyczne. Spółka nie posiada jednak osobowości prawnej. Podmiotem prawa są wspólnicy spółki, którzy odpowiadają w sposób solidarny za zobowiązania spółki, również swoim majątkiem prywatnym.

 

Spółka prawa handlowego

Przedsiębiorca może również prowadzić działalność gospodarczą wybierając jedną z form organizacyjnych uregulowanych przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Spółki handlowe dzielone są na spółki osobowe, które nie posiadają osobowości prawnej i do których zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytowa, spółkę komandytowo-akcyjną oraz spółki kapitałowe spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną. Każda ze spółek ma inny zakres odpowiedzialności majątkowej wspólników za zobowiązania spółki. Niektóre do ich założenia jest wymagane wniesienie określonego kapitału początkowego. Istnieje również możliwość przekształcania spółek czy też ich łączenia.

Share
This