Inspektorzy oraz pracownicy wykonują czynności, które są związane z realizacją zadań ustawowych w ramach kontroli skarbowej. Podczas wykonywania czynności służbowych pracownicy i inspektorzy posługują się legitymacjami służbowymi oraz określonymi znakami identyfikacyjnymi.

Inspektor prowadzi samodzielnie czynności kontrolne. Może powierzyć wykonywane czynności kontrolnych pod swoim nadzorem pracownikom, przedstawicielom instytucji Unii Europejskiej czy też upoważnionym na podstawie porozumień przedstawicielom właściwych władz państw  członkowskich Unii Europejskiej z określonymi wyjątkami.

 

Inspektor prowadzi postępowanie przygotowawcze w ramach kontroli skarbowej na zasadach określonych w przepisach prawnych. Inspektor zatrudniony w komórce organizacyjnej może zostać upoważniony przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, do wykonywania w jego imieniu uprawnień oraz obowiązków jakie wynikają z przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

 

Kandydat na inspektora musi spełnić określone prawem warunki. Przede wszystkim musi posiadać wyłącznie obywatelstwo polskie oraz korzystać z pełni praw publicznych. Dodatkowo konieczna jest nieposzlakowana opinia. Taka osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo czy też  umyślne przestępstwo skarbowe. Inspektor musi posiadać wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub też inne wyższe o specjalności przydatnej do wykonywania czynności z zakresu kontroli skarbowej. Dodatkowo określona osoba musi być zatrudniona w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w organach administracji podatkowej lub 3-letnią praktykę w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej. Kandydat na inspektora musi także zdać egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora przed komisją powołaną przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

Share
This