Podatek od czynności cywilnoprawnych regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych są czynności cywilnoprawne tj:

umowy sprzedaży, a także zamiany rzeczy i praw majątkowych,
umowy darowizny ale tylko w części, która dotyczy przejęcia przez obdarowanego długów, a także ciężarów lub zobowiązań, jakie darczyńca miał wypełnić,
umowy pożyczki, pieniędzy bądź rzeczy oznaczonych jedynie co do gatunku,
umowy dożywocia,
ustanowienie hipoteki
umowy o podział spadku, a także umowy o zniesienie współwłasności – w części, która dotyczy spłat lub dopłat,
założenie odpłatnego użytkowania, w tym nieodpowiedniego, a także odpłatnej służebności,

umowy depozytu nieprawidłowego,

umowy spółki oraz ich zmiany,
zmiany tych umów, jeżeli mogą powodować podwyższenie podstawy opodatkowania,
orzeczenia sądów, ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne.

Ustawa określa również katalog czynności, które nie będą podlegać opodatkowaniu.

 

Podatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych są zarówno osoby fizyczne jak osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. W każdej z umów będzie to określona strona np. przy umowie sprzedaży podatnikiem będzie kupujący, a przy umowie darowizny – obdarowany.

 

Podstawa opodatkowania jest określana odrębnie dla każdej czynności. Podatek od czynności cywilnoprawnych jest określany na podstawie stawki procentowej podatku: 2%, 1% czy też 0,5%. Podatnicy mają obowiązek obliczyć, wpłacić oraz złożyć deklarację PCC-3 dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Share
This