Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są jak sama nazwa określone środki transportu, a w szczególności:

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,

ciągniki siodłowe, a także balastowe, które przystosowane są do używania łącznie z naczepą bądź przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,

przyczepy, naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,

autobusy.

 

Podatnik

Do zapłaty podatku zostały zobowiązane zarówno osoby fizyczne, prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy został zarejestrowany, jak i posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną albo prawną podmiotowi polskiemu.

 

Stawka podatku

Stawka podatku jest określana w sposób kwotowy i uchwala ją rada gminy na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rada gminy w zależności od indywidualnej ustaleń ma prawo do różnicowania składki uwzględniając chociażby wpływ pojazdu na środowisko naturalne, liczbę posiadanych miejsc siedzących w pojeździe czy rok jego produkcji.

 

Opłata podatku

Podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji na podatek od środków transportowych właściwemu organowi podatkowemu, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego. W przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał po 15 lutym danego roku, podatnik musi opłacić podatek w ciągu 14 dni od jego powstania. Organem właściwym do opłacania podatku jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania bądź siedziba podatnika.

Share
This