Podstawowe zasady prawa pracy
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zawiera katalog podstawowych zasad prawa pracy. Jednym z podstawowych praw każdego obywatela jest prawo do swobodnie wybranej pracy. Co do zasady nikomu nie można zabronić wykonywania wybranego przez niego zawodu chyba, że takie ograniczenie wynika z przepisów ustawy.

Zakazane jest również zmuszanie kogokolwiek do podejmowania danej pracy bez wyrażenie przez niego na to zgody. Nawiązanie stosunku pracy, ustalenie warunków płacy oraz pracy wymaga oświadczenia woli zarówno pracownika, jak samego pracodawcy.

 

Godność oraz inne dobra osobiste pracownika muszą być szanowane przez pracodawcę. Każdy pracownik powinien być równo traktowany. Nie dopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni powinni mieć takie sama prawa w zakresie wypełnianych obowiązków. W stosunkach pracy nie mają znaczenia takie aspekty jak m. in. wiek, płeć, rasa, pochodzenie etniczne wyznawana religia, narodowość czy orientacja seksualna. Pracodawca ma obowiązek udostępniania swoim pracownikom tekstu przepisów, które dotyczą równego traktowania w zatrudnieniu. Można zrobić to w formie pisemnej albo zapewnić dostęp do stosownych przepisów kodeksu pracy.

 

Każdemu z pracowników przysługuje prawo do odbierania godziwego wynagrodzenia za swoją pracę. Między innymi dlatego wyznaczono minimalne wynagrodzenie za pracę. Pracodawca musi respektować również prawo do wypoczynku swoich pracowników, a w szczególności prawo do urlopu wypoczynkowego, dni wolnych od pracy.

 

To na pracodawcy ciąży obowiązek zapewniania osobom zatrudnionym właściwych warunków pracy, które będą zgodne z przepisami bhp. Dodatkowo pracodawca powinien ułatwiać pracownikom podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. W miarę posiadanych możliwości powinny być zaspokajane potrzeby socjalne, bytowe czy kulturalne pracowników.

Share
This