Tematyka dojazdów do pracy pojawiła się w tej rubryce już wcześniej – w jednym z artykułów opisana została kwestia ewentualnego odliczania od podatku kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej. W poniższym tekście tematyka ta rozszerzona zostanie na transport samochodowy oraz związane z nim korzyści w kontekście prawa podatkowego. Szczególnie istotnym aspektem bowiem – nieuwzględnionym w poprzednim, dotyczącym publicznych środków transportu artykule – są sytuacje, w których do dojazdów albo na rzecz firmy wykorzystywane są środki prywatne.

Pierwszą sytuacją, którą można opisać, jest organizowanie samodzielnego dojazdu do pracy: załóżmy, że w wyniku ugody z pracodawcą wypłacany nam jest zwrot kosztów – albo za przejechane kilometry, albo zużyte paliwo. Czy traktować trzeba to jako kwalifikujący się do opodatkowania przychód? Zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, z rozliczenia podatkowego wyłącza się jedynie zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw. Inaczej mówiąc – stanem docelowym jest opodatkowanie kosztów dojazdu, i jedyną sytuacją w której można je wyłączyć jest stwierdzenie tego faktu przez dodatkową ustawę. Jako że działalność prywatna wyłączona jest z „obowiązkowego” zwrotu kosztów dojazdu (przywilej ten – najczęściej – zarezerwowany jest dla organów państwa), koszta dojazdu pracowniczego uwzględnić trzeba jako dochody w opodatkowaniu

W bardzo podobny sposób wygląda też interpretacja przepisów w sytuacji wykorzystania na użytek firmy pojazdów prywatnych: jeżeli – załóżmy – do dowozu towarów wykorzystuję własny samochód, czy otrzymane z tego tytułu zwroty również podlegają opodatkowaniu? Zgodnie z ustawą, do wyłączenia z podatków kwalifikuje się

Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika z tytułu używania pojazdów stanowiących własność pracownika, dla potrzeb zakładu pracy, w jazdach lokalnych, jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw

Mamy więc sytuację taką jak z akapitu powyżej – ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia ulg przez dodatkowe zapisy, ale stanem docelowym jest traktowanie zwrotów jako podlegający opodatkowaniu dochód. Służba leśna czy poczta cieszą się takimi przywilejami, ale działalność prywatna już nie.

Share
This