Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości określa szereg uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla miko przedsiębiorstw. Przede wszystkim zwalnia jednostkę małą oraz mikro z konieczności sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Oprócz rocznego sprawozdania finansowego określone podmioty muszą również sporządzać sprawozdanie z działalności jednostki i będą to: spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe jak również spółki jawne, komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej.

 

Jednostka mikro, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej czy jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych. Dotyczy to również jednostki małej. Jednostce małej przysługuję również uproszczenie w sprawozdawczości w postaci wzniesienia wobec niej wymogu wykazywania w sprawozdaniu z działalności wskaźników niefinansowych oraz informacji dotyczących zagadnień środowiska naturalnego i zatrudnienia.

 

W przypadku, gdy określone informacje dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego nie wystąpiły w jednostce zarówno w roku obrotowym, jak i za rok poprzedzający rok obrotowy, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego pozycje te zostają pomijane.

 

Share
This