Ustalenie właściwości naczelnika US i innych organów właściwych do uiszczania należnych podatków

Organy podatkowe w tym również urząd skarbowy przestrzegają z urzędu swoją właściwość rzeczową oraz miejscową, która jest ustalana z uwzględnieniem zakresu zadań oraz terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych, określonych w odrębnych przepisach.

Co do zasady właściwość miejscowa organów podatkowych jest ustalana według miejsca zamieszkania bądź też siedziby podatnika (płatnika, inkasenta) albo innej osoby wskazanej przepisami prawa np. następcy prawnego wyżej wymienionych osób. Oczywiście minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić inną właściwość miejscową organów w drodze rozporządzenia.

 

W przypadku, gdy w trakcie roku podatkowego bądź też innego okresu rozliczeniowego określonego w odrębnych przepisach nastąpi zdarzenie, które powoduje zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, wówczas organem podatkowym właściwym pod względem miejscowym za ten okres rozliczeniowy będzie ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego czy okresu rozliczeniowego.

 

Przepisy Ordynacji podatkowej regulują również kwestie właściwości organów w dniu wszczęcia postępowania podatkowej bądź kontroli podatkowej do określenia lub ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Te organy podatkowe pozostają właściwe we wszystkich sprawach związanych ze zobowiązaniem podatkowym, które jest przedmiotem postępowania, czy też kontroli, mimo, że w trakcie postępowania lub kontroli nastąpi zdarzenie, które powoduje zmianę właściwości.

 

Dla rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania. Wyjątek stanowi karta podatkowa, wówczas właściwość określa się według położenia zorganizowanego zakładu wykazanego we wniosku CEIDG.

Share
This