Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu z pracownikiem w wyniku upływu czasu na jaki została zawarta. Ma to miejsce chociażby w przypadku umów zawartych na czas określony. Stosunek pracy wygasa wówczas automatycznie.

 

Umowa o pracę może być również rozwiązana:

na mocy porozumienia stron,
poprzez złożenie oświadczenia jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, mówimy wówczas o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem,
poprzez oświadczenie jednaj ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia – rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Umowa o pracę, która została zawarta na okres próbny ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu próbnego. Może być również rozwiązana wcześniej za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia umowy o pracę wyrażony jest w tygodniach bądź miesiącach, czy też ich wielokrotności.

 

 

Zarówno pracownik jak i pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę. Osoba , która dokonuje wypowiedzenia musi zachować formę pisemną wypowiedzenia. Dotyczy to również sytuacji, kiedy umowa o pracę ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia. Pracodawca w wypowiedzeniu wskazuje na przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie czy też rozwiązanie umowy. Dodatkowym elementem wypowiedzenia jest pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania się do sądu pracy.

 

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku, gdy pracownik:

dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
popełni w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku (przestępstwo musi być oczywiste bądź też zostać stwierdzone prawomocnym wyrokiem),
utraci uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym przez siebie stanowisku.

Share
This