Przedsiębiorca może rozliczyć się z urzędem skarbowym miesięcznie, wówczas jest zobowiązany do obliczania oraz wpłacania podatku do 25 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Wypełniany jest stosowny formularz VAT-7. Podmiot może również mieć obowiązek do rozliczeń kwartalnych. Deklaracja w takim przypadku składana jest na formularzu VAT-7D do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale.

 

Metoda kasowa

Przedsiębiorca może wybrać możliwość rozliczania podatku VAT metodą kasową, w sytuacji gdy jest małym podatnikiem (jego sprzedaż roczna nie przekracza kwoty 1,2 mln euro). Obowiązuje wówczas rozliczenie kwartalne. Przedsiębiorca chcąc rozliczać się według tej metody zgłasza ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego albo przy rejestracji działalności gospodarczej albo do końca miesiąca poprzedzającego okres rozliczeń metodą kasową. Faktury wystawiane przez podatnika muszą zawierać właściwą adnotację – „metoda kasowa”, nie pozostaje to bez wpływu na zasady rozliczania podatku przez samego kontrahenta. Wystawca faktury może rozliczyć ją dopiero po jej uregulowaniu. Aby więc prawidłowo rozliczać podatek VAT konieczne jest sprawdzanie czy wszystkie faktury zostały zapłacone w danym okresie. Data powstania obowiązku podatkowego jest uzależniona od podmiotu z jakim dokonywana jest transakcja. Gdy kontrahentem jest inny podatnik, wówczas rozlicza się podatek w okresie, gdy otrzyma się część bądź całość zapłaty. Natomiast gdy transakcja została dokonana z osobą fizyczną albo podmiotem niebędącym czynnym podatnikiem podatku VAT, wówczas również rozlicza się podatek w okresie, w którym otrzyma się całość bądź część zapłaty z tym, że jeśli nie otrzyma się zapłaty, można rozliczyć się w ciągu 180 dni od dnia wydania przedmiotu zakupu.

Share
This