Kwestia pracowniczych szkoleń stanowi wyjątkowo problematyczną kwestię: rozeznanie się w wymaganiach i harmonogramach (nie mówiąc już o tym jak absurdalnie mogą brzmieć niektóre z nich) sprawia, że wielu pracodawców nie przykłada do nich szczególnej wagi. Zdarza się to nawet w przypadku pełnoetatowych, pełniących stale swoją funkcję pracowników – a co dopiero w przypadku osób, które dane stanowisko objęły tylko tymczasowo w ramach zastępstwa.

Jednak – w myśl obowiązujących przepisów – szkolenia pracownicze są konieczne, niezależnie od tego jak długo dana osoba ma pełnić swoją funkcję. Zgodnie z art. 2373 § 2 Kodeksu Pracy:

…Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Ja widać, z powyższego nie wynika w jakim trybie i na jak długa dana osoba piastować ma swoje stanowisko – sam fakt pełnienia funkcji wymaga szkolenia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której wcześniej dana osoba pełniła już taką funkcję – jednak musiała ona to robić bezpośrednio przed nawiązaniem nowego stosunku pracy, co wyklucza sytuację wspomnianą już wyżej.

Warto jednak dodać, że – w kwestii szkoleń BHP – występują dwa ich typy. Pierwszym są tak zwane szkolenia wstępne – obligatoryjne przed objęciem danej funkcji. Ich nie można w żaden sposób uniknąć bez naruszania Kodeksu Pracy. Jednak sprawa nieco komplikuje się w przypadku tak zwanych szkoleń okresowych. Jak bowiem stwierdza punkt 4 § 15 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1 przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach, natomiast osób zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 2-5 – w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.

Oznacza to, że – w przypadku zastępstwa trwającego mniej niż sześć/dwanaście miesięcy możliwym jest „załapanie się” na okres pomiędzy szkoleniami okresowymi. Jednak praktyka taka raz że jest wątpliwa moralnie (de facto obchodzi się tutaj przepisy), dwa – może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracowników

Share
This