Jak wspominano już we wcześniejszych artykułach, handel transgraniczny sprawiać może problem niektórym przedsiębiorcom. Zaczynając od rozliczenia kursu po wymagane dokumenty i fakturowanie – wbrew pozorom, handel międzynarodowy wcale nie jest tak prosty jak mogło by się to wydawać. Dzisiaj do opisanych wyżej kwestii dojdzie jeszcze jedna – tak zwany „podatek u źródła”

Instytucja „podatku u źródła” – w terminologii angielskiej określanego mianem witholding albo retention tax – ma zastosowanie w sytuacji, gdy jedna ze stron (kontrahentów) jest odbiorcą przychodu, jednocześnie posiadając rezydencję podatkową w innym kraju. Jej celem jest zatrzymanie dochodów podatkowych po stronie państwa, które – bez tego – aktualnie traciło by na transakcjach obywateli z zagranicznymi kontrahentami. W przypadku „podatku u źródła” – co warto zaznaczyć – to na nas spada obowiązek jego zebrania, czyniąc nas – de facto – przedłużeniem urzędu podatkowego. Od transakcji pobierana jest określona prawnie należność, którą później zobowiązani jesteśmy odprowadzić do urzędu podatkowego. Wszystko to warunkowane jest art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych:

…osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności […] są obowiązane jako płatnicy pobierać […] w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat […]. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Pytaniem jednak – niejednokrotnie stawianym przez przedsiębiorców – jest, jakie źródła przychodów aktualnie kwalifikują się do opodatkowania „u źródła”. Art. 21 i 22 w.w. ustawy precyzują je jako:

20% dla przychodów:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księ

Jak wspominano już we wcześniejszych artykułach, handel transgraniczny sprawiać może problem niektórym przedsiębiorcom. Zaczynając od rozliczenia kursu po wymagane dokumenty i fakturowanie – wbrew pozorom, handel międzynarodowy wcale nie jest tak prosty jak mogło by się to wydawać. Dzisiaj do opisanych wyżej kwestii dojdzie jeszcze jedna – tak zwany „podatek u źródła”

Instytucja „podatku u źródła” – w terminologii angielskiej określanego mianem witholding albo retention tax – ma zastosowanie w sytuacji, gdy jedna ze stron (kontrahentów) jest odbiorcą przychodu, jednocześnie posiadając rezydencję podatkową w innym kraju. Jej celem jest zatrzymanie dochodów podatkowych po stronie państwa, które – bez tego – aktualnie traciło by na transakcjach obywateli z zagranicznymi kontrahentami. W przypadku „podatku u źródła” – co warto zaznaczyć – to na nas spada obowiązek jego zebrania, czyniąc nas – de facto – przedłużeniem urzędu podatkowego. Od transakcji pobierana jest określona prawnie należność, którą później zobowiązani jesteśmy odprowadzić do urzędu podatkowego. Wszystko to warunkowane jest art. 26 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych:

…osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności […] są obowiązane jako płatnicy pobierać […] w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat […]. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Pytaniem jednak – niejednokrotnie stawianym przez przedsiębiorców – jest, jakie źródła przychodów aktualnie kwalifikują się do opodatkowania „u źródła”. Art. 21 i 22 w.w. ustawy precyzują je jako:

20% dla przychodów:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

10% dla przychodów:

3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

Z kole art. 22 dodaje:

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

gowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

10% dla przychodów:

3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

Z kole art. 22 dodaje:

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Share
This