20 lis 2015

Czas pracy

Co do zasady czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Zasada ta dotyczy jednak przeciętnego czasu prawy w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Jeżeli jest to uzasadnione obiektywnymi lub technicznymi przyczynami czy przyczynami wynikającymi z organizacji pracy, okres rozliczeniowy może być przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy, z zachowaniem ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa oraz zdrowia pracowników

W świetle obowiązujących przepisów Kodeksu pracy, pracodawca ma możliwość zastosowania określonych sankcji wobec pracowników za niewykonanie bądź też nienależyte wykonanie swoich obowiązków.  Dokładnie dotyczy to przypadku kiedy pracownik, który wskutek niewykonania czy też nienależytego wykonania obowiązków ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę. Pracownik ponosi wówczas odpowiedzialność materialną.