05 gru 2015

Wywiad skarbowy

Kontrola skarbowa obejmuje czynności wywiadu skarbowego przeprowadzane przez komórki organizacyjne, które wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. Wywiad skarbowy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu, gromadzeniu i wykorzystywaniu informacji o dochodach, obrotach, rzeczach oraz prawach majątkowych podmiotów, które podlegają kontroli skarbowej.

Faktura stanowi potwierdzenie dokonania transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów oraz usług. Przedsiębiorca będący podatnikiem podatku VAT musi wystawić faktury nabywcom swoich towarów oraz usług.

02 gru 2015

Podatek tonażowy

Podatek tonażowy został wprowadzony w drodze przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym. Podatnikami podatku jest dość wąska grupa podmiotów.  Opodatkowaniu  podlegają przedsiębiorcy żeglugowi prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto powyżej 100 jednostek każdy, w określonym przez przepisy prawne zakresie.

Gwarancja wolności podejmowania działalności gospodarczej
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. podaje zasadę wolności gospodarczej jako jeden z elementów tworzących społeczną gospodarkę rynkową. Wolność gospodarcza przysługuję każdemu podmiotowi na takich samych prawach. Każdy ma prawo do tego aby podjąć działalność gospodarczą, wystarczy, że posiada odpowiednie środki finansowe, jest gotowy ponieść …

27 lis 2015

Podatek dochodowy

Z prowadzaniem działalności gospodarczej wiążą się określone obowiązki podatkowe. Osoba fizyczna rozpoczynając działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w którym dokonuje wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

21 lis 2015

Sąd Pracy

Spory dotyczące roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy (odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych) oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych (odrębne jednostki organizacyjne odpowiednich sądów okręgowych). Sądy pracy nie rozstrzygają jednak sporów, które dotyczą ustanowienia nowych warunków pracy i płacy oraz stosowania norm pracy.