20 Kwi 2016

Związki zawodowe

Związek zawodowy jest organizacją ludzi pracy o charakterze dobrowolnym, samorządowym, powołaną do reprezentowania oraz obrony ich prawa, interesów zawodowych oraz socjalnych. Związek zawodowy jest niezależny w działalności określonej w statucie zarówno od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego jak i innych organizacji.

21 Lis 2015

Sąd Pracy

Spory dotyczące roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy pracy (odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych) oraz sądy pracy i ubezpieczeń społecznych (odrębne jednostki organizacyjne odpowiednich sądów okręgowych). Sądy pracy nie rozstrzygają jednak sporów, które dotyczą ustanowienia nowych warunków pracy i płacy oraz stosowania norm pracy.

W świetle obowiązujących przepisów Kodeksu pracy, pracodawca ma możliwość zastosowania określonych sankcji wobec pracowników za niewykonanie bądź też nienależyte wykonanie swoich obowiązków.  Dokładnie dotyczy to przypadku kiedy pracownik, który wskutek niewykonania czy też nienależytego wykonania obowiązków ze swojej winy wyrządził pracodawcy szkodę. Pracownik ponosi wówczas odpowiedzialność materialną.