Chociaż praca dzieci – jako niemoralna praktyka – została dawno zarzucona, polskie prawo przewiduje sytuacje, w których osoba małoletnia osiągać będzie przychód. Oczywiście wszystkie opisane niżej rozwiązania dotyczą sytuacji, w której praca nieletnich odbywała się w pełni legalny i regulowany sposób. W polskim prawie przewidziane są – w zasadzie – dwa sposoby rozliczania się z […]

Pracą w godzinach nadliczbowych określana jest praca, która jest wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Pracą w godzinach nadliczbowych będzie również  praca, która jest wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z określonego systemu i rozkładu czasu pracy.

Stosunek pracy pracowników, którym brakuje wyznaczonego okresu do osiągnięcia wieku emerytalnego podlega ochronie. Pracodawca ma zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata, aby osiągnąć wiek emerytalny, w sytuacji, gdy okres zatrudnienia daje mu prawo do emerytury z osiągnięciem tego wieku. (art. 39 K.p.) Od tej zasady ustawodawca przewidział określone wyjątki. I nie ma ona zastosowania, gdy pracownik uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40 K.p.)

 

Pracownik w okresie choroby podlega szczególnej ochronie. Pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, pod warunkiem, że nie upłynął okres pozwalający na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. (art. 40 K.p.)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zawiera katalog podstawowych zasad prawa pracy. Jednym z podstawowych praw każdego obywatela jest prawo do swobodnie wybranej pracy. Co do zasady nikomu nie można zabronić wykonywania wybranego przez niego zawodu chyba, że takie ograniczenie wynika z przepisów ustawy.

Kobieta w okresie ciąży i macierzyństwa powinna mieć poczucie stabilizacji oraz bezpieczeństwa w pracy. Strach, że zostanie zwolniona, gdy podejmie decyzję o macierzyństwie, będzie negatywnie wpływał na jej życie rodzinne, a tym samym na efekty jej pracy.

Pracownikowi, z którym pracodawca nieprawidłowo rozwiązał stosunek pracy (rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów o pracę w tym trybie) przysługują określone uprawnienia zagwarantowane w przepisach kodeksu pracy. Przede wszystkim pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub prawo do otrzymania odszkodowania. Wysokość odszkodowania oraz przywrócenie do pracy orzeka sąd pracy.

04 Cze 2016

Zwolnienia grupowe

Procedura zwolnień grupowych została regulowana w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

22 maja 2016

Praca w porze nocnej

Za pracę w porze nocnej uważa się wykonywanie obowiązków pracowniczych między godzinami 21.00 a 7.00. Pora nocna w świetle przepisów kodeksu pracy obejmuje 8 godzin. Pracownik będzie określany jako pracujący w nocy, wówczas gdy rozkładu czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy. Pracownik pracujący w nocy to również taki u którego co najmniej 1/4 czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną.

09 maja 2016

Regulamin pracy

Regulamin pracy jest dokumentem określającym porządek i organizację w danym zakładzie pracy. Wskazuje on prawa przysługujące pracodawcy i pracownikom oraz obowiązki na nich ciążące. W regulaminie pracy możemy znaleźć zapisy dotyczące samej organizacji pracy, narzędzi, materiałów jakimi dysponują pracownicy jak i warunków przebywania na terenie zakładu pracy w czasie wykonywanej pracy.