Negocjacje i rozbudowa bazy znajomości stanowią integralny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, podobnie jak okazywana przy ich okazji wystawna gościnność. W branży, w której tak dużo zależy od osobistej opinii kontrahenta wyjątkowo istotnym jest, aby zaprezentować się z dobrej strony oraz zbudować relacje nie tylko na gruncie zawodowym, ale również prywatnym i interpersonalnym. Prawo podatkowe uwzględnia […]

Czasami w prawie dochodzi do sytuacji, w której funkcjonujące przepisy nie nadążają za współczesną technologią. Jednym z takich przypadków jest obowiązek posiadania kasy fiskalnej przy sprzedaży towarów/ usług „osobom prywatnym” (osobom fizycznych nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym w rozumieniu ustawy). O ile w przypadku działalności opierającej się na bezpośrednim kontakcie z klientem rozwiązanie takie miało […]

Po perturbacjach związanych ze statusem pracy twórczej oraz osiąganiem zysków z dysponowania prawami majątkowymi, w marcu ubiegłego roku ostatecznie udało się osiągnąć ostatecznie konsensus. Zgodnie z ustaleniami, przychód z praw majątkowych – a do takiego zalicza się też dysponowanie własną twórczością – rozliczać można według własnych preferencji, i traktować go jako przychód niezależny albo z […]

Kwestie związane ze sprzedażą nieruchomości, wbrew temu co mogło by się niektórym wydawać, wcale nie należą do prostych. Komplikacje prawne związane ze statusem sprzedawanego obiektu bardzo często prowadzić mogą do – niezrozumiałych z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy – sytuacji. Jednym z takich przypadków, stanowiącym przedmiot częstych kontrowersji, jest zbycie nakładów poniesionych na nieruchomości

Przedsiębiorstwo może być finansowane poprzez krótkoterminowe źródła finansowania tj. kredyty, pożyczki oraz poprzez zobowiązania wobec dostawców (kredyt kupiecki). Przedsiębiorstwo jest nie tylko kredytowane przez swoich dostawców ale również kredytuje swoich odbiorców. Przedsiębiorstwa kształtując wzajemne stosunki handlowe mają możliwość negocjowania dogodnych dla siebie warunków, przede wszystkim dłuższych terminów płatności. Dodatkowo w przypadku zobowiązań mamy do czynienia z niższym ryzykiem niż w przypadku kredytu bankowego.

Prowadzenie określonej działalności gospodarczej nie jest możliwe bez posiadania odpowiednich środków rzeczowych czy też pieniężnych. Zasoby finansowe pokrywają koszty inwestycji, których celem jest tworzenie zasobów rzeczowych, które z kolei są wykorzystywane do realizacji procesów produkcyjnych czy usługowych.

Przedsiębiorcy kredytują odbiorców, co w wielu przypadkach może rodzić trudności finansowe. Aby zlikwidować czy też ograniczyć trudności firmy można korzystać z faktoringu, czyli odpłatnej odsprzedaży nie przeterminowanych i niespornych należności przysługujących sprzedawcy ze strony nabywcy z tytułu zrealizowanych dostaw towarów i wykonanych usług w celu przyspieszenie cyrkulacji kapitału. Innymi słowy faktoring polega na

Istnieje bardzo wiele powodów, dla których zachodzi konieczność dokonywania oceny wartości przedsiębiorstwa. Bardzo często ma to związek z ustaleniem ceny transakcji ale również ustaleniem ceny emisyjnej akcji, ubezpieczeniem majątku czy ustanowieniem zastawu na majątku przedsiębiorstwa.

inansowanie działalności przedsiębiorstwa może odbywać się ze środków pochodzący ze źródeł wewnętrznych oraz zewnętrznych. Źródłem finansowania wewnętrznym jest zysk netto, który stanowi nadwyżkę ekonomiczną, uzyskaną w wyniku sprzedaży dóbr po cenie wyższej od poniesionych kosztów, związanych z uch wytworzeniem. Do zewnętrznych źródeł finansowania zlicza się natomiast:

Każdym procesom inwestycyjnym towarzyszy określone ryzyko wynikające z niepewności założeń    rachunku efektywności. Ryzyko jest tym większe im dłuższy jest okres prognozy finansowej. W literaturze wyodrębnia się aż 5 źródeł ryzyka inwestycyjnego: „cechy projektu, personel zarządzający projektem, podmiot realizujący projekt inwestycyjny, osiągalność zasobów i otoczenie projektu, z którym związane są m. in. takie czynniki jak: stopa procentowa, kursy walut, popyt, podaż, inflacja, ceny, polityka podatkowa państwa.”