Działalność gospodarcza poza osiąganiem określonych przychodów, ponosi z tego tytułu również koszty. Nie każdy jednak wydatek będzie stanowił koszt w ujęciu podatkowym. W świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów, w wyjątkiem określonych ustawowo kosztów.

Jednym ze szczególnych źródeł przychodu są różnice kursowe. Zgodnie z art. 24c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych różnice kursowe zwiększają przychody jako dodatnie różnice kursowe bądź jako koszty uzyskania przychodów w przypadku ujemnych różnic kursowych.

Przychody najczęściej kojarzone są przez przedsiębiorcę z wartością, którą otrzymuje ze sprzedaży, natomiast koszty utożsamiane są z wydatkami na zakup towarów, usług czy artykułów potrzebnych w działalności gospodarczej. Dużą rolę odgrywają również inne źródła przychodów oraz kosztów.

 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest podatnikiem podatku PIT, a więc podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozpoczynając działalność musi dokonać wyboru odpowiedniej formy opodatkowania, która decyduje o tym, jaka będzie wysokość odprowadzanego podatku . Podmiotowi przysługuje prawo do wyboru jednej z czterech form. Przedsiębiorca może rozliczać się stosując:

Podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego do urzędu skarbowego. Osoba fizyczna rozlicza podatek w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Podatek jest opłacany w formie zaliczki co miesiąc bądź co kwartał. Płatnik przekazuje kwotę pobranych zaliczek na podatek w terminie do 20 dnia miesiąca następnego, w którym pobrano zaliczki. Kwota przekazywana jest na rachunek bankowy urzędu skarbowego,

 

Na podatniku podatku dochodowego od osób fizycznych ciążą określone obowiązki. Podstawowym jest właściwe przechowywanie dokumentacji księgowej. Przedsiębiorca musi archiwizować wszystkie dokumenty księgowe, które były podstawą do określania podatku. Konieczne jest przechowywanie dokumentów przychodowych oraz kosztowych i dotyczy to nie tylko dokumentów wewnętrznych ale również zewnętrznych firmy. Dowód księgowy musi być prawidłowo sporządzony i odzwierciedlać konkretną operację gospodarczą.